Cha Nguyễn Nam Thảo

Linh mục Dòng Tên và giáo sư tôn giáo tại các trường đại học ở Mỹ. Cha chuyên nghiên cứu giảng dạy về Chúa Giêsu trong các nền văn hoá cũng như tìm hiểu sự ảnh hưởng của Đức Mẹ trên thế giới và trong Giáo Hội. Cha là tác giả của tập sách quý giá, “Maria, Nữ Vương Vuợt Thời Gian,” gom góp những suy tư sâu sắc về Đức Maria cũng như trình bày sự ảnh hưởng lớn lao của Đức Mẹ trên nhiều lãnh vực như văn hoá, giáo dục, xã hội, truyền giáo, và tâm linh.