Linh Mục Nguyễn Huy Bảo, J.C.D.

Cha Nguyễn Huy Bảo là linh mục triều thuộc Tổng Giáo Phận Los Angeles. Năm 2010, Cha thành công đệ trình luận án Cao Học Thần Học về linh đạo Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận. Nhiều tài liệu và văn bản gốc được khảo cứu ở Việt Nam. Năm 2011, Bộ Tuyên Án Phong Thánh cho Đức Hồng Y Thuận mời cha làm chứng về cuộc đời của vị Tôi Tớ Chúa. Năm 2016, Đức Tổng Giám Mục địa phương gửi cha sang du học tại Roma. Năm 2021, cha hoàn tất chương trình học vấn, và thành công đệ trình luận án Tiến Sĩ Giáo Luật, hạng tối ưu, summa cum laude. Cha Bảo từng là giảng viên tại Đại Hội Giáo Lý Los Angeles (Religious Education Congress) và tại Đại Hội Giáo Lý Việt Nam Toàn Quốc (Hoa Kỳ). Cha hiện đang phục vụ tại Tòa Án Hôn Phối thuộc Tổng Giáo Phận Los Angeles, trong cương vị luật sư biện hộ và thẩm phán. Cha cũng là giáo sư giáo luật tại Đại Chủng Viện Thánh Gioan, thành phố Camarillo.